Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αγενής παραγωγή Π. Υ. in-vivo και in-vitro. (PCPR111)Παπαθανασίου Φ. & Λαζαρίδου Θ.
.
Αναγνώριση, πιστοποίηση, ταυτοποίηση, προστασία και διατήρηση του γενετικού υλικού. (PCPR113)Ιωάννης Ξυνιάς
.
Αναπαραγωγική διαδικασία των φυτών  (PCPR101)Παπαθανασίου Φωκίων
Ειδικά θέματα σποροπαραγωγής (PCPR121)ΘΕΑΝΩ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
Εμπορία και διακίνηση του φυτικού Π. Υ. –συστήματα ποιότητας (PCPR115)ΜΕΛΦΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
.
Θέματα προχωρημένης Γενετικής (PCPR120)ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ
Καινοτόμος καταπολέμηση των βιοτικών εχθρών των καλλιεργούμενων φυτών  (PCPR106)ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
.
Μελέτη περίπτωσης (case study)-Μελέτη πεδίου (field study) [2o Εξάμηνο] (PCPR123)Διαχειριστής Πλατφόρμας .
.
Μελέτη περίπτωσης (case study)-Μελέτη πεδίου (field study) [3o Εξάμηνο] (PCPR125)Διαχειριστής Πλατφόρμας .
.
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (PCPR116)
.
Στατιστική-Γεωργικός Πειραματισμός (PCPR119)ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Θ.
Στοιχεία προχωρημένης φυσιολογίας φυτών  (PCPR104)Παπαθανασίου Φωκίων
Σύγχρονες εφαρμογές στην τεχνολογία και παραγωγή Π΄Υ. ανθοκομικών και κηπευτικών (PCPR122)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Σύγχρονες τάσεις δημιουργίας νέου γενετικού υλικού  (PCPR105)Ιωάννης Ξυνιάς
.
Φαινοτυπική ταυτοποίηση (phenotyping) (PCPR124)Διαχειριστής Πλατφόρμας .
.