Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
BUSINSESS VALUATION (CBL118)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
.
Γενικές Αρχές Φορολογικής Λογιστικής (CBL101)
.
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (CBL104)
.
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (CBL104)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ
.
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (CBL104)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ
.
ΔΛΠ (CBL117)ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ
.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (CBL119)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
.
Εφαρμοσμένη Φορολογική Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων (CBL107)
.
Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική (CBL109)
.
Λογιστική και Ελεγκτική Νομοθεσία Επιχειρήσεων (CBL106)
.
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (CBL113)Διαχειριστής Πλατφόρμας .
.
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CBL114)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
.
Στατιστική των Επιχειρήσεων (CBL111)
.
Φορολογικά / Λογιστικά Αρχεία και Στοιχεία και παραστατικά φορολογικών Συναλλαγών (CBL108)
.
Φορολογική Διοίκηση και Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Ανάλυση (CBL105)
.
Φορολογική Εγκληματικότητα, Οικονομική / Φορολογική Απάτη (CBL110)
.
Φορολογική Εταιρική Διακυβέρνηση (CBL112)
.
Φορολογικό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (CBL102)
.
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (ατομικές & ενοποιημένες) και Αποτίμηση Επιχειρήσεων (CBL103)
.