Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
BUSINSESS VALUATION (CBL118)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Γενικές Αρχές Φορολογικής Λογιστικής (CBL101)
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (CBL104)
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (CBL104)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (CBL104)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ
ΔΛΠ (CBL117)ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (CBL119)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Εφαρμοσμένη Φορολογική Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων (CBL107)
Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική (CBL109)
Λογιστική και Ελεγκτική Νομοθεσία Επιχειρήσεων (CBL106)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (CBL113)Διαχειριστής Πλατφόρμας .
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CBL114)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Στατιστική των Επιχειρήσεων (CBL111)
Φορολογικά / Λογιστικά Αρχεία και Στοιχεία και παραστατικά φορολογικών Συναλλαγών (CBL108)
Φορολογική Διοίκηση και Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Ανάλυση (CBL105)
Φορολογική Εγκληματικότητα, Οικονομική / Φορολογική Απάτη (CBL110)
Φορολογική Εταιρική Διακυβέρνηση (CBL112)
Φορολογικό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (CBL102)
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (ατομικές & ενοποιημένες) και Αποτίμηση Επιχειρήσεων (CBL103)